yz4 ~

+ 

0471-5964184


?data/images/slide/20190614150357_399.jpg
  > ~|

 v

~ 

yxd y y yxd yxd yxd< y < y y yxd< yxd yxd y < y 6 y L y : y y z wxd z wxd z wxd z 7<xd z 7<xd z 7<xd yxd d d d< z >d z >d z >d< d d d yrd yrd yrd z 8d z 8d z 8d y~d y~d y~d< yw<xd yw<xd yw<xd y y y     z z  z  y z wxd< y wxd y wxd y wxd  wxd  wxd  wxd z z  z  z >d z >d z >d y~d y~d y~d z 8d z 8d y8d y8d y8d  d d d z 2d z 2d z 2d yrd< yw>d yw>d yw>d  yw> yw> yw> z 2d z 2d z 2d d< z 8d< z d z d z d z >xd z >xd z >xd z 8 z 8 z 8 < yxdyxd yxd yxdyxd yxd< yxd<yxd yxd yxd yxd<yxd z < z  y y y yxd yxd yxd y < y < y 5 yxd< y y y yxd yx y L2 y L yxd y L y < y } y 6 yxd yxd y y z y M yxd y y Lc yxd y y yxd yxd y y x y y yxd yxdz y 5 y yxd yxd y yxdz y 2 y y y Nk y 9 y y yxdxignhao y Oh yxd y y y y yxd yxd yxd d d< d yxd y 1 y 5 yxd y yxd d d d    wd< wd wd <   d< d d w < w w w w d< d d <   d< d d wd wd d d d y y : y z 8d z 8d z 8d< z 8d yxd< yxd yxd d z 8d y 

yz4 

yzz *157

0471-5964184

>

13848513491

~ 8 

����|��
.png y  15010402000519~           d

8            

0          ���y����������yx�d
~
� �~��|-���yz4���� �������

 yz4 ~

+ 

0471-5964184


?data/images/slide/20190614150357_399.jpg
  > ~|

 v

~ 

yxd y y yxd yxd yxd< y < y y yxd< yxd yxd y < y 6 y L y : y y z wxd z wxd z wxd z 7<xd z 7<xd z 7<xd yxd d d d< z >d z >d z >d< d d d yrd yrd yrd z 8d z 8d z 8d y~d y~d y~d< yw<xd yw<xd yw<xd y y y     z z  z  y z wxd< y wxd y wxd y wxd  wxd  wxd  wxd z z  z  z >d z >d z >d y~d y~d y~d z 8d z 8d y8d y8d y8d  d d d z 2d z 2d z 2d yrd< yw>d yw>d yw>d  yw> yw> yw> z 2d z 2d z 2d d< z 8d< z d z d z d z >xd z >xd z >xd z 8 z 8 z 8 < yxdyxd yxd yxdyxd yxd< yxd<yxd yxd yxd yxd<yxd z < z  y y y yxd yxd yxd y < y < y 5 yxd< y y y yxd yx y L2 y L yxd y L y < y } y 6 yxd yxd y y z y M yxd y y Lc yxd y y yxd yxd y y x y y yxd yxdz y 5 y yxd yxd y yxdz y 2 y y y Nk y 9 y y yxdxignhao y Oh yxd y y y y yxd yxd yxd d d< d yxd y 1 y 5 yxd y yxd d d d    wd< wd wd <   d< d d w < w w w w d< d d <   d< d d wd wd d d d y y : y z 8d z 8d z 8d< z 8d yxd< yxd yxd d z 8d y 

yz4 

yzz *157

0471-5964184

>

13848513491

~ 8 

����|��
.png y  15010402000519~           d

8            

0          ���y����������yx�d
~
� �~��|-���yz4���� �������

 yz4 ~

+ 

0471-5964184


?data/images/slide/20190614150357_399.jpg
  > ~|

 v

~ 

yxd y y yxd yxd yxd< y < y y yxd< yxd yxd y < y 6 y L y : y y z wxd z wxd z wxd z 7<xd z 7<xd z 7<xd yxd d d d< z >d z >d z >d< d d d yrd yrd yrd z 8d z 8d z 8d y~d y~d y~d< yw<xd yw<xd yw<xd y y y     z z  z  y z wxd< y wxd y wxd y wxd  wxd  wxd  wxd z z  z  z >d z >d z >d y~d y~d y~d z 8d z 8d y8d y8d y8d  d d d z 2d z 2d z 2d yrd< yw>d yw>d yw>d  yw> yw> yw> z 2d z 2d z 2d d< z 8d< z d z d z d z >xd z >xd z >xd z 8 z 8 z 8 < yxdyxd yxd yxdyxd yxd< yxd<yxd yxd yxd yxd<yxd z < z  y y y yxd yxd yxd y < y < y 5 yxd< y y y yxd yx y L2 y L yxd y L y < y } y 6 yxd yxd y y z y M yxd y y Lc yxd y y yxd yxd y y x y y yxd yxdz y 5 y yxd yxd y yxdz y 2 y y y Nk y 9 y y yxdxignhao y Oh yxd y y y y yxd yxd yxd d d< d yxd y 1 y 5 yxd y yxd d d d    wd< wd wd <   d< d d w < w w w w d< d d <   d< d d wd wd d d d y y : y z 8d z 8d z 8d< z 8d yxd< yxd yxd d z 8d y 

yz4 

yzz *157

0471-5964184

>

13848513491

~ 8 

����|��
.png y  15010402000519~           d

8            

0          ���y����������yx�d
~
� �~��|-���yz4���� �������

 yz4 ~

+ 

0471-5964184


?data/images/slide/20190614150357_399.jpg
  > ~|

 v

~ 

yxd y y yxd yxd yxd< y < y y yxd< yxd yxd y < y 6 y L y : y y z wxd z wxd z wxd z 7<xd z 7<xd z 7<xd yxd d d d< z >d z >d z >d< d d d yrd yrd yrd z 8d z 8d z 8d y~d y~d y~d< yw<xd yw<xd yw<xd y y y     z z  z  y z wxd< y wxd y wxd y wxd  wxd  wxd  wxd z z  z  z >d z >d z >d y~d y~d y~d z 8d z 8d y8d y8d y8d  d d d z 2d z 2d z 2d yrd< yw>d yw>d yw>d  yw> yw> yw> z 2d z 2d z 2d d< z 8d< z d z d z d z >xd z >xd z >xd z 8 z 8 z 8 < yxdyxd yxd yxdyxd yxd< yxd<yxd yxd yxd yxd<yxd z < z  y y y yxd yxd yxd y < y < y 5 yxd< y y y yxd yx y L2 y L yxd y L y < y } y 6 yxd yxd y y z y M yxd y y Lc yxd y y yxd yxd y y x y y yxd yxdz y 5 y yxd yxd y yxdz y 2 y y y Nk y 9 y y yxdxignhao y Oh yxd y y y y yxd yxd yxd d d< d yxd y 1 y 5 yxd y yxd d d d    wd< wd wd <   d< d d w < w w w w d< d d <   d< d d wd wd d d d y y : y z 8d z 8d z 8d< z 8d yxd< yxd yxd d z 8d y 

yz4 

yzz *157

0471-5964184

>

13848513491

~ 8 

����|��
.png y  15010402000519~           d

8            

0          ���y����������yx�d
~
� �~��|-���yz4���� �������

 yz4 ~

+ 

0471-5964184


?data/images/slide/20190614150357_399.jpg
  > ~|

 v

~ 

yxd y y yxd yxd yxd< y < y y yxd< yxd yxd y < y 6 y L y : y y z wxd z wxd z wxd z 7<xd z 7<xd z 7<xd yxd d d d< z >d z >d z >d< d d d yrd yrd yrd z 8d z 8d z 8d y~d y~d y~d< yw<xd yw<xd yw<xd y y y     z z  z  y z wxd< y wxd y wxd y wxd  wxd  wxd  wxd z z  z  z >d z >d z >d y~d y~d y~d z 8d z 8d y8d y8d y8d  d d d z 2d z 2d z 2d yrd< yw>d yw>d yw>d  yw> yw> yw> z 2d z 2d z 2d d< z 8d< z d z d z d z >xd z >xd z >xd z 8 z 8 z 8 < yxdyxd yxd yxdyxd yxd< yxd<yxd yxd yxd yxd<yxd z < z  y y y yxd yxd yxd y < y < y 5 yxd< y y y yxd yx y L2 y L yxd y L y < y } y 6 yxd yxd y y z y M yxd y y Lc yxd y y yxd yxd y y x y y yxd yxdz y 5 y yxd yxd y yxdz y 2 y y y Nk y 9 y y yxdxignhao y Oh yxd y y y y yxd yxd yxd d d< d yxd y 1 y 5 yxd y yxd d d d    wd< wd wd <   d< d d w < w w w w d< d d <   d< d d wd wd d d d y y : y z 8d z 8d z 8d< z 8d yxd< yxd yxd d z 8d y 

yz4 

yzz *157

0471-5964184

>

13848513491

~ 8 

����|��
.png y  15010402000519~           d

8            

0          ���y����������yx�d
~
� �~��|-���yz4���� �������

 yz4 ~

+ 

0471-5964184


?data/images/slide/20190614150357_399.jpg
  > ~|

 v

~ 

yxd y y yxd yxd yxd< y < y y yxd< yxd yxd y < y 6 y L y : y y z wxd z wxd z wxd z 7<xd z 7<xd z 7<xd yxd d d d< z >d z >d z >d< d d d yrd yrd yrd z 8d z 8d z 8d y~d y~d y~d< yw<xd yw<xd yw<xd y y y     z z  z  y z wxd< y wxd y wxd y wxd  wxd  wxd  wxd z z  z  z >d z >d z >d y~d y~d y~d z 8d z 8d y8d y8d y8d  d d d z 2d z 2d z 2d yrd< yw>d yw>d yw>d  yw> yw> yw> z 2d z 2d z 2d d< z 8d< z d z d z d z >xd z >xd z >xd z 8 z 8 z 8 < yxdyxd yxd yxdyxd yxd< yxd<yxd yxd yxd yxd<yxd z < z  y y y yxd yxd yxd y < y < y 5 yxd< y y y yxd yx y L2 y L yxd y L y < y } y 6 yxd yxd y y z y M yxd y y Lc yxd y y yxd yxd y y x y y yxd yxdz y 5 y yxd yxd y yxdz y 2 y y y Nk y 9 y y yxdxignhao y Oh yxd y y y y yxd yxd yxd d d< d yxd y 1 y 5 yxd y yxd d d d    wd< wd wd <   d< d d w < w w w w d< d d <   d< d d wd wd d d d y y : y z 8d z 8d z 8d< z 8d yxd< yxd yxd d z 8d y 

yz4 

yzz *157

0471-5964184

>

13848513491

~ 8 

����|��
.png y  15010402000519~           d

8            

0          ���y����������yx�d
~
� �~��|-���yz4���� �������

 yz4 ~

+ 

0471-5964184


?data/images/slide/20190614150357_399.jpg
  > ~|

 v

~ 

yxd y y yxd yxd yxd< y < y y yxd< yxd yxd y < y 6 y L y : y y z wxd z wxd z wxd z 7<xd z 7<xd z 7<xd yxd d d d< z >d z >d z >d< d d d yrd yrd yrd z 8d z 8d z 8d y~d y~d y~d< yw<xd yw<xd yw<xd y y y     z z  z  y z wxd< y wxd y wxd y wxd  wxd  wxd  wxd z z  z  z >d z >d z >d y~d y~d y~d z 8d z 8d y8d y8d y8d  d d d z 2d z 2d z 2d yrd< yw>d yw>d yw>d  yw> yw> yw> z 2d z 2d z 2d d< z 8d< z d z d z d z >xd z >xd z >xd z 8 z 8 z 8 < yxdyxd yxd yxdyxd yxd< yxd<yxd yxd yxd yxd<yxd z < z  y y y yxd yxd yxd y < y < y 5 yxd< y y y yxd yx y L2 y L yxd y L y < y } y 6 yxd yxd y y z y M yxd y y Lc yxd y y yxd yxd y y x y y yxd yxdz y 5 y yxd yxd y yxdz y 2 y y y Nk y 9 y y yxdxignhao y Oh yxd y y y y yxd yxd yxd d d< d yxd y 1 y 5 yxd y yxd d d d    wd< wd wd <   d< d d w < w w w w d< d d <   d< d d wd wd d d d y y : y z 8d z 8d z 8d< z 8d yxd< yxd yxd d z 8d y 

yz4 

yzz *157

0471-5964184

>

13848513491

~ 8 

����|��
.png y  15010402000519~           d

8            

0          ���y����������yx�d
~
� �~��|-���yz4���� �������

 yz4 ~

+ 

0471-5964184


?data/images/slide/20190614150357_399.jpg
  > ~|

 v

~ 

yxd y y yxd yxd yxd< y < y y yxd< yxd yxd y < y 6 y L y : y y z wxd z wxd z wxd z 7<xd z 7<xd z 7<xd yxd d d d< z >d z >d z >d< d d d yrd yrd yrd z 8d z 8d z 8d y~d y~d y~d< yw<xd yw<xd yw<xd y y y     z z  z  y z wxd< y wxd y wxd y wxd  wxd  wxd  wxd z z  z  z >d z >d z >d y~d y~d y~d z 8d z 8d y8d y8d y8d  d d d z 2d z 2d z 2d yrd< yw>d yw>d yw>d  yw> yw> yw> z 2d z 2d z 2d d< z 8d< z d z d z d z >xd z >xd z >xd z 8 z 8 z 8 < yxdyxd yxd yxdyxd yxd< yxd<yxd yxd yxd yxd<yxd z < z  y y y yxd yxd yxd y < y < y 5 yxd< y y y yxd yx y L2 y L yxd y L y < y } y 6 yxd yxd y y z y M yxd y y Lc yxd y y yxd yxd y y x y y yxd yxdz y 5 y yxd yxd y yxdz y 2 y y y Nk y 9 y y yxdxignhao y Oh yxd y y y y yxd yxd yxd d d< d yxd y 1 y 5 yxd y yxd d d d    wd< wd wd <   d< d d w < w w w w d< d d <   d< d d wd wd d d d y y : y z 8d z 8d z 8d< z 8d yxd< yxd yxd d z 8d y 

yz4 

yzz *157

0471-5964184

>

13848513491

~ 8 

����|��
.png y  15010402000519~           d

8            

0          ���y����������yx�d
~
� �~��|-���yz4���� �������

 yz4 ~

+ 

0471-5964184


?data/images/slide/20190614150357_399.jpg
  > ~|

 v

~ 

yxd y y yxd yxd yxd< y < y y yxd< yxd yxd y < y 6 y L y : y y z wxd z wxd z wxd z 7<xd z 7<xd z 7<xd yxd d d d< z >d z >d z >d< d d d yrd yrd yrd z 8d z 8d z 8d y~d y~d y~d< yw<xd yw<xd yw<xd y y y     z z  z  y z wxd< y wxd y wxd y wxd  wxd  wxd  wxd z z  z  z >d z >d z >d y~d y~d y~d z 8d z 8d y8d y8d y8d  d d d z 2d z 2d z 2d yrd< yw>d yw>d yw>d  yw> yw> yw> z 2d z 2d z 2d d< z 8d< z d z d z d z >xd z >xd z >xd z 8 z 8 z 8 < yxdyxd yxd yxdyxd yxd< yxd<yxd yxd yxd yxd<yxd z < z  y y y yxd yxd yxd y < y < y 5 yxd< y y y yxd yx y L2 y L yxd y L y < y } y 6 yxd yxd y y z y M yxd y y Lc yxd y y yxd yxd y y x y y yxd yxdz y 5 y yxd yxd y yxdz y 2 y y y Nk y 9 y y yxdxignhao y Oh yxd y y y y yxd yxd yxd d d< d yxd y 1 y 5 yxd y yxd d d d    wd< wd wd <   d< d d w < w w w w d< d d <   d< d d wd wd d d d y y : y z 8d z 8d z 8d< z 8d yxd< yxd yxd d z 8d y 

yz4 

yzz *157

0471-5964184

>

13848513491

~ 8 

����|��
.png y  15010402000519~           d

8            

0          ���y����������yx�d
~
� �~��|-���yz4���� �������

 yz4 ~

+ 

0471-5964184


?data/images/slide/20190614150357_399.jpg
  > ~|

 v

~ 

yxd y y yxd yxd yxd< y < y y yxd< yxd yxd y < y 6 y L y : y y z wxd z wxd z wxd z 7<xd z 7<xd z 7<xd yxd d d d< z >d z >d z >d< d d d yrd yrd yrd z 8d z 8d z 8d y~d y~d y~d< yw<xd yw<xd yw<xd y y y     z z  z  y z wxd< y wxd y wxd y wxd  wxd  wxd  wxd z z  z  z >d z >d z >d y~d y~d y~d z 8d z 8d y8d y8d y8d  d d d z 2d z 2d z 2d yrd< yw>d yw>d yw>d  yw> yw> yw> z 2d z 2d z 2d d< z 8d< z d z d z d z >xd z >xd z >xd z 8 z 8 z 8 < yxdyxd yxd yxdyxd yxd< yxd<yxd yxd yxd yxd<yxd z < z  y y y yxd yxd yxd y < y < y 5 yxd< y y y yxd yx y L2 y L yxd y L y < y } y 6 yxd yxd y y z y M yxd y y Lc yxd y y yxd yxd y y x y y yxd yxdz y 5 y yxd yxd y yxdz y 2 y y y Nk y 9 y y yxdxignhao y Oh yxd y y y y yxd yxd yxd d d< d yxd y 1 y 5 yxd y yxd d d d    wd< wd wd <   d< d d w < w w w w d< d d <   d< d d wd wd d d d y y : y z 8d z 8d z 8d< z 8d yxd< yxd yxd d z 8d y 

yz4 

yzz *157

0471-5964184

>

13848513491

~ 8 

����|��
.png y  15010402000519~           d

8            

0          ���y����������yx�d
~
� �~��|-���yz4���� �������

 yz4 ~

+ 

0471-5964184


?data/images/slide/20190614150357_399.jpg
  > ~|

 v

~ 

yxd y y yxd yxd yxd< y < y y yxd< yxd yxd y < y 6 y L y : y y z wxd z wxd z wxd z 7<xd z 7<xd z 7<xd yxd d d d< z >d z >d z >d< d d d yrd yrd yrd z 8d z 8d z 8d y~d y~d y~d< yw<xd yw<xd yw<xd y y y     z z  z  y z wxd< y wxd y wxd y wxd  wxd  wxd  wxd z z  z  z >d z >d z >d y~d y~d y~d z 8d z 8d y8d y8d y8d  d d d z 2d z 2d z 2d yrd< yw>d yw>d yw>d  yw> yw> yw> z 2d z 2d z 2d d< z 8d< z d z d z d z >xd z >xd z >xd z 8 z 8 z 8 < yxdyxd yxd yxdyxd yxd< yxd<yxd yxd yxd yxd<yxd z < z  y y y yxd yxd yxd y < y < y 5 yxd< y y y yxd yx y L2 y L yxd y L y < y } y 6 yxd yxd y y z y M yxd y y Lc yxd y y yxd yxd y y x y y yxd yxdz y 5 y yxd yxd y yxdz y 2 y y y Nk y 9 y y yxdxignhao y Oh yxd y y y y yxd yxd yxd d d< d yxd y 1 y 5 yxd y yxd d d d    wd< wd wd <   d< d d w < w w w w d< d d <   d< d d wd wd d d d y y : y z 8d z 8d z 8d< z 8d yxd< yxd yxd d z 8d y 

yz4 

yzz *157

0471-5964184

>

13848513491

~ 8 

����|��
.png y  15010402000519~           d

8            

0          ���y����������yx�d
~
� �~��|-���yz4���� �������

 yz4 ~

+ 

0471-5964184


?data/images/slide/20190614150357_399.jpg
  > ~|

 v

~ 

yxd y y yxd yxd yxd< y < y y yxd< yxd yxd y < y 6 y L y : y y z wxd z wxd z wxd z 7<xd z 7<xd z 7<xd yxd d d d< z >d z >d z >d< d d d yrd yrd yrd z 8d z 8d z 8d y~d y~d y~d< yw<xd yw<xd yw<xd y y y     z z  z  y z wxd< y wxd y wxd y wxd  wxd  wxd  wxd z z  z  z >d z >d z >d y~d y~d y~d z 8d z 8d y8d y8d y8d  d d d z 2d z 2d z 2d yrd< yw>d yw>d yw>d  yw> yw> yw> z 2d z 2d z 2d d< z 8d< z d z d z d z >xd z >xd z >xd z 8 z 8 z 8 < yxdyxd yxd yxdyxd yxd< yxd<yxd yxd yxd yxd<yxd z < z  y y y yxd yxd yxd y < y < y 5 yxd< y y y yxd yx y L2 y L yxd y L y < y } y 6 yxd yxd y y z y M yxd y y Lc yxd y y yxd yxd y y x y y yxd yxdz y 5 y yxd yxd y yxdz y 2 y y y Nk y 9 y y yxdxignhao y Oh yxd y y y y yxd yxd yxd d d< d yxd y 1 y 5 yxd y yxd d d d    wd< wd wd <   d< d d w < w w w w d< d d <   d< d d wd wd d d d y y : y z 8d z 8d z 8d< z 8d yxd< yxd yxd d z 8d y 

yz4 

yzz *157

0471-5964184

>

13848513491

~ 8 

����|��
.png y  15010402000519~           d

8            

0          ���y����������yx�d
~
� �~��|-���yz4���� �������

 yz4 ~

+ 

0471-5964184


?data/images/slide/20190614150357_399.jpg
  > ~|

 v

~ 

yxd y y yxd yxd yxd< y < y y yxd< yxd yxd y < y 6 y L y : y y z wxd z wxd z wxd z 7<xd z 7<xd z 7<xd yxd d d d< z >d z >d z >d< d d d yrd yrd yrd z 8d z 8d z 8d y~d y~d y~d< yw<xd yw<xd yw<xd y y y     z z  z  y z wxd< y wxd y wxd y wxd  wxd  wxd  wxd z z  z  z >d z >d z >d y~d y~d y~d z 8d z 8d y8d y8d y8d  d d d z 2d z 2d z 2d yrd< yw>d yw>d yw>d  yw> yw> yw> z 2d z 2d z 2d d< z 8d< z d z d z d z >xd z >xd z >xd z 8 z 8 z 8 < yxdyxd yxd yxdyxd yxd< yxd<yxd yxd yxd yxd<yxd z < z  y y y yxd yxd yxd y < y < y 5 yxd< y y y yxd yx y L2 y L yxd y L y < y } y 6 yxd yxd y y z y M yxd y y Lc yxd y y yxd yxd y y x y y yxd yxdz y 5 y yxd yxd y yxdz y 2 y y y Nk y 9 y y yxdxignhao y Oh yxd y y y y yxd yxd yxd d d< d yxd y 1 y 5 yxd y yxd d d d    wd< wd wd <   d< d d w < w w w w d< d d